Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

 Poznań, dnia 16 października 2004 r.

 Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej” zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją, działającą w ramach przepisów prawa kanonicznego i prawa o stowarzyszeniach. Skupia osoby akceptujące naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności naukę o małżeństwie i rodzinie.

§ 3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z władzą kościelną. Posiada duchowych doradców oraz asystenta kościelnego, którego zatwierdza Arcybiskup Poznański.

§ 4.

Stowarzyszenie może powoływać Oddziały oraz Koła. Oddział posiada osobowość prawną.

§ 5.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Poznańska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem „Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej”.

ROZDZIAŁ II
Cel, zadania i środki działania.

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest troska o zgodne z nauką Kościoła życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych.

§ 8.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. Pogłębianie formacji religijnej oraz więzi małżeńskiej i rodzinnej,
 2. Propagowanie nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie,
 3. Troska o zachowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju,
 4. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza skierowana tak do dzieci, jak i osób dorosłych,
 5. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie,
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,
 2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne,
 3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności,
 4. Organizowanie katolickich poradni specjalistycznych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
 5. Prowadzenie szkół, przedszkoli, ochronek i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 6. Organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
 7. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
 8. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
 10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.

§ 10.

 1. Określona w statucie działalność nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Dochód z odpłatnej działalności może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych stowarzyszenia.
 3. Wyznaczenie zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa Zarząd Główny w drodze stosownej uchwały.
 4. Uchwała o której mowa w pkt. 3 wymaga zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej.

§ 11.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być dzielony pomiędzy jego członków.
 3. Zarząd Główny w miarę potrzeby określi rozmiar i zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Uchwała o której mowa w pkt. 3 wymaga zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej.

§ 12.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo, prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia

§ 13.

Członkiem rzeczywistym może zostać każdy pełnoletni katolik, który popiera cele Stowarzyszenia i pragnie uczestniczyć w ich realizacji.

§ 14.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, organizacje, instytucje i zakłady posiadające osobowość prawną, zmierzającą do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia. Do członków wspierających Stowarzyszenie mają zastosowanie odpowiednie wymagania określone w paragrafie 13.

§ 15.

Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 16.

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Koła lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia. Do czasu utworzenia Zarządu Koła lub Zarządu Oddziału przyjęcia dokonuje Zarząd Główny. Uchwała przyjęcia podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 17.

Członek wspierający w pracach Stowarzyszenia reprezentowany jest przez upoważnionego przez niego przedstawiciela.

§ 18.

Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 19.

Nie mogą być członkami Stowarzyszenia osoby, które swoim postępowaniem poważnie naruszają etykę katolicką lub głoszą publicznie poglądy sprzeczne z nauką Kościoła.

§ 20.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. Udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. Udzielania rekomendacji dla kandydatów,
 6. Posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

§ 21.

Postanowienia paragrafu 20 punkt 2-6 mają odpowiednie zastosowanie do członków honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§ 22.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Systematycznej pracy nad własną formacją duchową, intelektualną i apostolską,
 2. Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 3. Przestrzegania niniejszego statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Służenia innym swą wiedzą, umiejętnościami i pomocą – także finansową – na miarę swoich możliwości.
 5. Opłacania składek członkowskich.

§ 23.

Zarząd Koła lub Zarząd Oddziału, a w szczególnych przypadkach Zarząd Główny mogą orzec o utracie członkostwa w wyniku rażącego niewypełnienia obowiązków organizacyjnych lub też ze względu na postawy członka określone w paragrafie 19 niniejszego statutu.

§ 24.

Od wszystkich decyzji Zarządu Koła lub Zarządu Oddziału w sprawach członkowskich (przyjęcia, zwolnienia, prawa i obowiązki) przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia w tych sprawach do Zjazdu Walnego.

ROZDZIAŁ IV
Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 25.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zjazd Walny Członków lub Zjazd Walny Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Walne Zebranie Oddziału
 5. Zarząd Oddziału
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału
 7. Walne Zebranie Koła
 8. Zarząd Koła
 9. Komisja Rewizyjna Koła

§ 26.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. W razie ustąpienia osób z organu władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji władzom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby składu z wyboru.

§ 27.

 1. Zjazd Walny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zjazd Walny:
  1. uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany,
  2. dokonuje wyboru i odwołania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
  3. przyjmuje i rozpatruje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz udziela im absolutorium,
  4. podejmuje uchwały w istotnych dla Stowarzyszenia sprawach, w szczególności ustala wytyczne
  5. co do preferowanych kierunków i form działalności Stowarzyszenia, sposobów realizacji celów i
  6. zadań Stowarzyszenia,
  7. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku podlegającemu likwidacji.

§ 28.

O terminie, miejscu i porządku Zjazdu Walnego osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§ 29.

 1. Zjazd Walny odbywa się jako:
  1. zebranie członków Stowarzyszenia, albo
  2. zebranie ich delegatów, wybranych przez:
   1. Walne Zebranie Oddziału Stowarzyszenia
   2. Walne Zebranie Koła Stowarzyszenia
 2. Delegaci zostają wybrani
  1. w proporcji jeden delegat na ośmiu członków rzeczywistych danego Oddziału lub Koła
  2. na okres kadencji władz Stowarzyszenia.
 3. Zjazd Walny Członków Stowarzyszenia zastąpić można Zjazdem Walnym Delegatów, jeżeli liczba członków rzeczywistych Stowarzyszenia przekroczy 100 (sto) osób. Dokonaniem wyboru delegatów zarządza Zarząd Główny Stowarzyszenia, który ustala szczegółową instrukcję wyborczą.
 4. O zastąpieniu Zjazdu Walnego członków Stowarzyszenia Zjazdem Walnym Delegatów decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 5. W Zjeździe Walnym Delegatów udział w nim z głosem decydującym oprócz delegatów biorą z urzędu:
  1. członkowie Zarządu Głównego,
  2. członkowie Komisji Rewizyjnej,
  3. prezesi Oddziałów Stowarzyszenia,
  4. prezesi Kół Stowarzyszenia.

§ 30.

W Zjeździe Walnym bierze udział Asystent Kościelny.

§ 31.

Członkowie honorowi i członkowie wspierający są zapraszani do udziału w Zjeździe Walnym z głosem doradczym.

§ 32.

 1. Zjazd Walny winien być zwołany przez Zarząd Główny raz na dwa lata.
 2. Zjazd Walny winien być zwołany także na umotywowane żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby osób uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym.

§ 33.

 1. Uchwały Zjazdu Walnego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wyboru Prezesa dokonuje Zjazd Walny w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą niż 50% głosów ważnych.
 3. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Zjazd Walny, w oparciu o następujące zasady:
  1. nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze,
  2. głosowanie jest tajne,
  3. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  4. członkowie władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej wg ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc mandatowych.

§ 34.

Zarząd Główny może wyznaczyć drugi termin zebrania na wypadek braku obecności, o której mowa w § 33 pkt. 1, nie wcześniej jednak, niż po upływie 1 godziny od pierwszego Zjazdu Walnego. W drugim terminie warunek obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący. Uchwały Zjazdu Walnego zapadają wówczas zwykle większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania. Przepis niniejszy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 35.

Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Zjazdem Walnym Stowarzyszenia.

§ 36.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 5 – 10 członków wybranych na Zjeździe Walnym. Paragraf 26 stosuje się odpowiednio.

§ 37.

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 38.

Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

 1. Wykonywanie uchwał Zjazdu Walnego,
 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 6. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna,
 7. sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości, oraz wysokości składek członkowskich,
 8. Zatwierdzanie powstających kół i sekcji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 10. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Stowarzyszenia,
 11. Składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Stowarzyszenia,
 12. Uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia,
 13. Podejmowanie innych uchwał przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 39.

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, jeżeli Zjazd Walny nie postanowi inaczej.

§ 40.

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jego członków.

§ 41.

 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podejmowania decyzji zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu Głównego, w tym prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.
 2. Zarząd Główny może odpowiednią uchwałą udzielić pełnomocnictwa Zarządom Kół lub Zarządom Oddziałów do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych w granicach ściśle określonych w pełnomocnictwie.

§ 42.

 1. Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków wybranych na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży – w wysokości nie wyższej niż określone w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 43.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walny Zjazd nie postanowi inaczej,
 2. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie gospodarki finansowej i przedstawiania Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych,
 3. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów wewnętrznych powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 4. Składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 44.

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia,
 2. kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 3. kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Główny,
 4. kontroli przestrzegania Statutu i wykonania uchwał Walnego Zjazdu przez Zarząd Główny,
 5. żądania od Zarządu Głównego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 6. żądania od członków Zarządu Głównego pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 45.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Głównym lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 2. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu Głównego, lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy ze Stowarzyszeniem – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ustaje.

§ 46.

 1. Na pisemny wniosek Koła Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Głównego może zostać utworzony Oddział Stowarzyszenia. Utworzenie Oddziału wymaga minimum 30 członków.
 2. Zarząd Główny akceptuje powołanie Oddziału. Od uchwały Zarządu Głównego w tym przedmiocie służy odwołanie do Zjazdu Walnego Stowarzyszenia.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Oddziału poniżej 30 osób Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału.

§ 47.

 1. Oddziały Stowarzyszenia mogą być tworzone przy parafiach.
 2. Doradcą duchowym Oddziału jest proboszcz parafii, przy której Oddział istnieje, lub inny zaaprobowany przez niego kapłan.

§ 48.

 1. Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału, trzyosobowy Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału. Niezwłocznie po wyborze Zarząd konstytuuje się wybierając Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Do podejmowania uchwał przez władze Oddziału odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 33, 34 i 40 niniejszego statutu.

§ 49.

Spotkania członków Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 50.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. Wybór Zarządu Oddziału,
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. Uchwalanie planu pracy i kierunków działania na terenie parafii zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Zebrania,
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 51.

Zarząd Oddziału:

 1. Programuje i organizuje pracę Oddziału dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Utrzymuje kontakt z Zarządem Głównym, a także z innymi oddziałami lub kołami, współpracuje z władzami kościelnymi, duszpasterzami i innymi organizacjami na terenie działalności Kościoła.
 3. Przyjmuje i zwalnia członków Stowarzyszenia.
 4. Określa sposób pobierania składek członkowskich i wysokość odpisu na rzecz Zarządu Głównego kierując się opinią i możliwościami członków oraz prowadzi gospodarkę finansową stosownie do instrukcji Zarządu Głównego.
 5. Składa Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu Oddziału okresowe sprawozdania z działalności Koła.

§ 52.

 1. Kontrolę nad działalnością Zarządu Oddziału sprawuje Komisja Rewizyjna Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z co najmniej 3 osób.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Przepisy § 42 pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 53.

Komisja Rewizyjna Oddziału w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. nadzoru nad działalnością Oddziału,
 2. kontroli gospodarki finansowej Oddziału,
 3. kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Oddziału,
 4. kontroli przestrzegania Statutu przez Zarząd Oddziału,
 5. żądania od Zarządu Oddziału przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Oddziału,
 6. żądania od członków Zarządu Oddziału pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 54.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału z pełnieniem funkcji w Zarządzie Oddziału lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Oddziału,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 2. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej Oddziału, za jego zgodą, do Zarządu Oddziału, lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej Oddziału stosunku pracy ze Stowarzyszeniem – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej Oddziału ustaje.

§ 55.

Koła Stowarzyszenia mogą być tworzone przy parafiach w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób. Osoby zainteresowane mogą przyłączyć się do Koła przy innej parafii.

§ 56.

Doradcą duchowym Koła jest proboszcz parafii, przy której ono istnieje, lub inny zaaprobowany przez niego kapłan.

§ 57.

 1. Władzą Koła jest Walne Zebranie Koła, trzyosobowy Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła. Niezwłocznie po wyborze Zarząd konstytuuje się wybierając Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Do podejmowania uchwał przez władze Koła odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 33, 34 i 40 niniejszego statutu.

§ 58.

Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 59.

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

 1. Wybór Zarządu Koła,
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. Uchwalenie planu pracy i kierunków działania na terenie parafii zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 5. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Zebrania.

§ 60.

Zarząd Koła:

 1. Programuje i organizuje pracę Koła dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Utrzymuje kontakt z Zarządem Głównym, a także z innymi kołami lub oddziałami, współpracuje z władzami kościelnymi, duszpasterzami i innymi organizacjami na terenie działalności Kościoła.
 3. Przyjmuje i zwalnia członków Stowarzyszenia.
 4. Określa sposób pobierania składek członkowskich i wysokość odpisu na rzecz Zarządu Głównego kierując się opinią i możliwościami członków oraz prowadzi gospodarkę finansową stosownie do instrukcji Zarządu Głównego.
 5. Składa Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu Koła okresowe sprawozdania z działalności Koła.

§ 61.

 1. Kontrolę nad działalnością Zarządu Koła sprawuje Komisja Rewizyjna Koła. Komisja Rewizyjna Koła składa się z co najmniej 2 osób.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Przepisy § 42 pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 62.

Komisja Rewizyjna Koła w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. nadzoru nad działalnością Koła,
 2. kontroli gospodarki finansowej Koła,
 3. kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Koła,
 4. kontroli przestrzegania Statutu przez Zarząd Koła,
 5. żądania od Zarządu Koła przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Koła,
 6. żądania od członków Zarządu Koła pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze

§ 63.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 64.

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać jego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

§ 65.

Do realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:

 1. Składek członkowskich,
 2. Wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,
 3. Akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających,
 4. Dotacji i subwencji,
 5. Darowizn i zapisów.

§ 66.

Zasady opłacania składek członkowskich – z uwzględnieniem § 51 pkt. 4 i § 60 pkt. 4 – oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 67.

Zmiany statutu wymagają uchwały Zjazdu Walnego, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 68.

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Walnego podjętej większością 3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Zjazd Walny powołując Komisję Likwidacyjną.
 3. W przypadku nie podjęcia przez Zjazd Walny uchwały o przeznaczeniu majątku i powstaniu Komisji Likwidacyjnej majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Archidiecezji Poznańskiej.